alle Produkte

Seite 5 von 14      <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14    >
# Art.-Nr. Titel Summenformel CAS Strukturformel
1001. ST02588 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide C7H8N2O2 5351-23-5 Artikel ST02588, CAS 5351-23-5
1002. ST02590 N,N-Diethyl-4-[(2-methoxy-4-nitro)phenylazo]aniline C17H20N4O3 6373-95-1 Artikel ST02590, CAS 6373-95-1
1003. ST02593 5-Bromo-2-ethoxypyridine C7H8BrNO 55849-30-4 Artikel ST02593, CAS 55849-30-4
1004. ST02594 5-Isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylamine C5H10N4 22882-41-3 Artikel ST02594, CAS 22882-41-3
1005. ST02595 2-Chloromethyl-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole C6H7ClN2S 138300-59-1 Artikel ST02595, CAS 138300-59-1
1006. ST02596 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile C4H4N4 16617-46-2 Artikel ST02596, CAS 16617-46-2
1007. ST02602 Xanthene-9-carbonitrile C14H9NO 85554-24-1 Artikel ST02602, CAS 85554-24-1
1008. ST02605 Trimethylacetonitrile C5H9N 630-18-2 Artikel ST02605, CAS 630-18-2
1009. ST02606 7-Fluoro-benzofurazane-4-sulfonic acid amide C6H4FN3O3S 91366-65-3 Artikel ST02606, CAS 91366-65-3
1010. ST02610 5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile C11H10N4 5346-56-5 Artikel ST02610, CAS 5346-56-5
1011. ST02612 3,5,3´''',5''''-Tetra-t-butyl-p-quinquephenyl C46H54 89703-16-2 Artikel ST02612, CAS 89703-16-2
1012. ST02613 p-Quaterphenyl-4,4´''-disulfonic acid dipotassium salt C24H16K2O6S2 122636-62-8 Artikel ST02613, CAS 122636-62-8
1013. ST02614 Stilbene 3 C28H20Na2O6S2 27344-41-8 Artikel ST02614, CAS 27344-41-8
1014. ST02615 1-Ethyl-2-[4-(4-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadien-1-yl]pyridinium perchlorate C19H23ClN2O4 87004-02-2 Artikel ST02615, CAS 87004-02-2
1015. ST02620 Biphenyl-2,2´-dicarboxylic acid C14H10O4 482-05-3 Artikel ST02620, CAS 482-05-3
1016. ST02621 4-Aminobenzonitrile C7H6N2 873-74-5 Artikel ST02621, CAS 873-74-5
1017. ST02622 4-Nitrobenzonitrile C7H4N2O2 619-72-7 Artikel ST02622, CAS 619-72-7
1018. ST02626 4-Methyl-1H-imidazole-2-thiol C4H6N2S 3247-70-9 Artikel ST02626, CAS 3247-70-9
1019. ST02627 4,5-Dimethyl-1H-imidazole-2-thiol C5H8N2S 1192-72-9 Artikel ST02627, CAS 1192-72-9
1020. ST02629 4-Cyano-3-fluorophenyl-4-ethylbenzoate C16H12FNO2 86776-50-3 Artikel ST02629, CAS 86776-50-3
1021. ST02630 4-Cyano-3-fluorophenyl-4-propylbenzoate C17H14FNO2 86776-51-4 Artikel ST02630, CAS 86776-51-4
1022. ST02633 6-Chloronicotinic acid C6H4ClNO2 5326-23-8 Artikel ST02633, CAS 5326-23-8
1023. ST02636 Pentacene (sublimed) C22H14 135-48-8 Artikel ST02636, CAS 135-48-8
1024. ST02645 1,8-Octanediol C8H18O2 629-41-4 Artikel ST02645, CAS 629-41-4
1025. ST02648 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol C5H13NO 26734-09-8 Artikel ST02648, CAS 26734-09-8
1026. ST02656 Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate C12H14O4 4046-02-0 Artikel ST02656, CAS 4046-02-0
1027. ST02659 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile C7H3BrFN 105942-08-3 Artikel ST02659, CAS 105942-08-3
1028. ST02661 5,6-Dihydro-4H-cyclopentathiazol-2-ylamine C6H8N2S 53051-97-1 Artikel ST02661, CAS 53051-97-1
1029. ST02662 5-Chloro-1,3-benzodioxole C7H5ClO2 7228-38-8 Artikel ST02662, CAS 7228-38-8
1030. ST02667 Heptanoic acid hydrazide C7H16N2O 22371-32-0 Artikel ST02667, CAS 22371-32-0
1031. ST02669 4[4[6-Acryloxyhex-1-yl)oxyphenyl]carboxy-biphenyl-4´-carbonitrile C29H27NO5 130166-92-6 Artikel ST02669, CAS 130166-92-6
1032. ST02670 4[4[6-Acryloxyhex-1-yl)oxyphenyl]carboxy-benzonitrile C23H23NO5 83847-14-7 Artikel ST02670, CAS 83847-14-7
1033. ST02674 5-tert-Butyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester C9H14N2O2S 507476-05-3 Artikel ST02674, CAS 507476-05-3
1034. ST02675 (2-tert-Butyl-thiazol-4-yl)acetic acid hydrazide C9H15N3OS 496057-31-9 Artikel ST02675, CAS 496057-31-9
1035. ST02677 8-Hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine-9-carboxaldehyde C17H23NO2 115662-09-4 Artikel ST02677, CAS 115662-09-4
1036. ST02678 4-Cyano-4´-n-hexylbiphenyl C19H21N 41122-70-7 Artikel ST02678, CAS 41122-70-7
1037. ST02682 8-Fluoroquinoline C9H6FN 394-68-3 Artikel ST02682, CAS 394-68-3
1038. ST02685 5-Isopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol C5H8N2S2 37663-52-8 Artikel ST02685, CAS 37663-52-8
1039. ST02686 5-Pyridin-3-yl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol C7H5N3S2 28819-38-7 Artikel ST02686, CAS 28819-38-7
1040. ST02689 5-Bromo-2-chloropyrimidine C4H2BrClN2 32779-36-5 Artikel ST02689, CAS 32779-36-5
1041. ST02690 1,1-Dicyclopropyl-ethanol C8H14O 18895-50-6 Artikel ST02690, CAS 18895-50-6
1042. ST02692 2-Chloromethyl-tetrahydrofuran C5H9ClO 3003-84-7 Artikel ST02692, CAS 3003-84-7
1043. ST02694 1-(2-Dimethylamino-1-ethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine C8H16N4 685892-22-2 Artikel ST02694, CAS 685892-22-2
1044. ST02697 2,4-Dimethylthiazol-5-carboxylic acid ethyl ester C8H11NO2S 7210-77-7 Artikel ST02697, CAS 7210-77-7
1045. ST02704 5-Nitroisoquinoline C9H6N2O2 607-32-9 Artikel ST02704, CAS 607-32-9
1046. ST02713 Cyclopropyl methyl ketone C5H8O 765-43-5 Artikel ST02713, CAS 765-43-5
1047. ST02714 Benzene-1,3,5-tricarbocylic acid tris-{4-[6-(4-propyl-phenylethynyl)naphthalene-2-yloxy]butyl} ester C84H78O9 Artikel ST02714, CAS
1048. ST02716 Trifluoromethanesulfonic acid CHF3O3S 1493-13-6 Artikel ST02716, CAS 1493-13-6
1049. ST02721 1,4-Bis[(4-methyl-5-phenyl)oxazol-2-yl]benzene C26H20N2O2 3073-87-8 Artikel ST02721, CAS 3073-87-8
1050. ST02722 Methyl 2-furoate C6H6O3 611-13-2 Artikel ST02722, CAS 611-13-2
1051. ST02726 4-(4-trans-n-Propylcyclohexyl)benzoic acid C16H22O2 65355-29-5 Artikel ST02726, CAS 65355-29-5
1052. ST02727 1,6-Dibromo-2-naphthol C10H6Br2O 16239-18-2 Artikel ST02727, CAS 16239-18-2
1053. ST02729 (R)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride C13H22ClN 374790-91-7 Artikel ST02729, CAS 374790-91-7
1054. ST02731 Phenylacetylene C8H6 536-74-3 Artikel ST02731, CAS 536-74-3
1055. ST02735 (5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)acetonitrile C5H6N4 86999-26-0 Artikel ST02735, CAS 86999-26-0
1056. ST02740 Pentanoic acid hydrazide C5H12N2O 38291-82-6 Artikel ST02740, CAS 38291-82-6
1057. ST02746 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene C8H9BrO2 20469-65-2 Artikel ST02746, CAS 20469-65-2
1058. ST02747 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene C9H11BrO3 2675-79-8 Artikel ST02747, CAS 2675-79-8
1059. ST02748 3-Methyl-2-pyridylamin C6H8N2 1603-40-3 Artikel ST02748, CAS 1603-40-3
1060. ST02750 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-ylamine C9H9N3 5591-70-8 Artikel ST02750, CAS 5591-70-8
1061. ST02754 9-Phenylanthracene C20H14 602-55-1 Artikel ST02754, CAS 602-55-1
1062. ST02755 5-Butyl-2-(4-heptyloxyphenyl)-pyrimidine C21H30N2O 57202-14-9 Artikel ST02755, CAS 57202-14-9
1063. ST02756 2-(4-n-Heptyloxyphenyl)-5-n-pentylpyrimidine C22H32N2O 57202-22-9 Artikel ST02756, CAS 57202-22-9
1064. ST02757 2-(4-Cyanophenyl)-5-n-pentylpyrimidine C16H17N3 119467-18-4 Artikel ST02757, CAS 119467-18-4
1065. ST02758 Cyclobutylamine C4H9N 2516-34-9 Artikel ST02758, CAS 2516-34-9
1066. ST02761 Hexanoic acid hydrazide C6H14N2O 2443-62-1 Artikel ST02761, CAS 2443-62-1
1067. ST02762 trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoic acid C18H26O2 65355-30-8 Artikel ST02762, CAS 65355-30-8
1068. ST02766 1,10-Decanediol C10H22O2 112-47-0 Artikel ST02766, CAS 112-47-0
1069. ST02771 Cycloheptane C7H14 291-64-5 Artikel ST02771, CAS 291-64-5
1070. ST02776 1,3,5-Benzenetricarbonitrile C9H3N3 10365-94-3 Artikel ST02776, CAS 10365-94-3
1071. ST02777 4-Chloro-2-methyl-phenylhydrazine hydrochloride C7H9ClN2 x HCl 19690-59-6 Artikel ST02777, CAS 19690-59-6
1072. ST02779 Iodoacetyl chloride C2H2ClIO 38020-81-4 Artikel ST02779, CAS 38020-81-4
1073. ST02790 Cyclooctylamine C8H17N 5452-37-9 Artikel ST02790, CAS 5452-37-9
1074. ST02804 (S)-4-Cyano-4´-(2-methylbutyl)biphenyl C18H19N 63799-11-1 Artikel ST02804, CAS 63799-11-1
1075. ST02808 4-(n-Propyloxy)benzylamine C10H15NO 21244-33-7 Artikel ST02808, CAS 21244-33-7
1076. ST02810 5-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole-3-ylamine C10H11N3 60419-81-0 Artikel ST02810, CAS 60419-81-0
1077. ST02811 2-Bromo-9-fluorenon C13H7BrO 3096-56-8 Artikel ST02811, CAS 3096-56-8
1078. ST02820 2-Methylthiazole-4,5-dicarboxylic acid diethyl ester C10H13NO4S 18903-17-8 Artikel ST02820, CAS 18903-17-8
1079. ST02821 Rhodamine 123 C21H17ClN2O3 62669-70-9 Artikel ST02821, CAS 62669-70-9
1080. ST02823 4-Hydroxyphenylacetic acid C8H8O3 156-38-7 Artikel ST02823, CAS 156-38-7
1081. ST02826 5-Trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine C3H2F3N3S 10444-89-0 Artikel ST02826, CAS 10444-89-0
1082. ST02827 2-Amino-5-difluoromethyl-1,3,4-thiadiazole C3H3F2N3S 25306-15-4 Artikel ST02827, CAS 25306-15-4
1083. ST02828 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine C4H3BrN2O 38353-06-9 Artikel ST02828, CAS 38353-06-9
1084. ST02829 Cyclobutanol C4H8O 2919-23-5 Artikel ST02829, CAS 2919-23-5
1085. ST02832 2,4-Thiazolidinedione C3H3NO2S 2295-31-0 Artikel ST02832, CAS 2295-31-0
1086. ST02837 2,6-Dibromo-4-nitrophenol C6H3Br2NO3 99-28-5 Artikel ST02837, CAS 99-28-5
1087. ST02840 1,2,3-Benzenetricarboxylic acid (anhydrous) C9H6O6 569-51-7 Artikel ST02840, CAS 569-51-7
1088. ST02842 1,2,3-Benzenetricarboxylic acid hydrate C9H6O6 x H2O 36362-97-7 Artikel ST02842, CAS 36362-97-7
1089. ST02848 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester C29H25N3O7 150408-83-6 Artikel ST02848, CAS 150408-83-6
1090. ST02859 trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate C9H14O4 3999-55-1 Artikel ST02859, CAS 3999-55-1
1091. ST02860 9-Hydroxymethylfluoren C14H12O 24324-17-2 Artikel ST02860, CAS 24324-17-2
1092. ST02861 4-Bromoresorcinol C6H5BrO2 6626-15-9 Artikel ST02861, CAS 6626-15-9
1093. ST02862 2,5-Bis(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole C12H8N4S 15311-09-8 Artikel ST02862, CAS 15311-09-8
1094. ST02863 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile C7H3F2NO 123843-57-2 Artikel ST02863, CAS 123843-57-2
1095. ST02866 N-Phenyl-2-naphthylamine C16H13N 135-88-6 Artikel ST02866, CAS 135-88-6
1096. ST02867 N-Phenyl-1-naphthylamine C16H13N 90-30-2 Artikel ST02867, CAS 90-30-2
1097. ST02873 5-(4-Morpholino)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol C6H9N3OS2 51412-74-9 Artikel ST02873, CAS 51412-74-9
1098. ST02874 5-Benzyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol C9H8N2S2 85103-31-7 Artikel ST02874, CAS 85103-31-7
1099. ST02880 6-Methylbenzothiazole-2-ylamine C8H8N2S 2536-91-6 Artikel ST02880, CAS 2536-91-6
1100. ST02881 5-Amino-1-(2,4,6-trichlorophenyl)pyrazole-4-carbonitrile C10H5Cl3N4 79002-96-3 Artikel ST02881, CAS 79002-96-3
1101. ST02883 Cyclopropylcarboxylic acid hydrazide C4H8N2O 6952-93-8 Artikel ST02883, CAS 6952-93-8
1102. ST02884 9-Bromoanthracene C14H9Br 1564-64-3 Artikel ST02884, CAS 1564-64-3
1103. ST02890 4-Cyano-4´n-nonylbiphenyl C22H27N 52709-85-0 Artikel ST02890, CAS 52709-85-0
1104. ST02891 4-Cyano-4´-n-decylbiphenyl C23H29N 59454-35-2 Artikel ST02891, CAS 59454-35-2
1105. ST02892 2-Naphthonitrile C11H7N 613-46-7 Artikel ST02892, CAS 613-46-7
1106. ST02895 4,4´-Dibromobenzophenone C13H8Br2O 3988-03-2 Artikel ST02895, CAS 3988-03-2
1107. ST02898 Methyl 4-formylbenzoate C9H8O3 1571-08-0 Artikel ST02898, CAS 1571-08-0
1108. ST02899 Ethyl 4-(benzyloxy)benzoate C16H16O3 56441-55-5 Artikel ST02899, CAS 56441-55-5
1109. ST02902 Dimethylcyanamide C3H6N2 1467-79-4 Artikel ST02902, CAS 1467-79-4
1110. ST02904 Methyl (3-hydroxymethyl)benzoate C9H10O3 67853-03-6 Artikel ST02904, CAS 67853-03-6
1111. ST02911 5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole C3H5N3S 17467-35-5 Artikel ST02911, CAS 17467-35-5
1112. ST02914 2,4,6-Trimethylaniline C9H13N 88-05-1 Artikel ST02914, CAS 88-05-1
1113. ST02915 6-Nitrobenzothiazole-2-ylamine C7H5N3O2S 6285-57-0 Artikel ST02915, CAS 6285-57-0
1114. ST02916 trans-1,2-Cyclohexanediol C6H12O2 1460-57-7 Artikel ST02916, CAS 1460-57-7
1115. ST02919 2-(4-Tolyl)pyridine C12H11N 4467-06-5 Artikel ST02919, CAS 4467-06-5
1116. ST02920 (4-n-Butoxybenzyl)triphenylphosphonium bromide C29H30BrOP 146346-92-1 Artikel ST02920, CAS 146346-92-1
1117. ST02921 3-(trans-4-n-Pentylcyclohexyl)propionic acid C14H26O2 86446-58-4 Artikel ST02921, CAS 86446-58-4
1118. ST02922 4,6-Dimethyl-2-heptanone C9H18O 19549-80-5 Artikel ST02922, CAS 19549-80-5
1119. ST02925 4-n-Hexylbenzylamine C13H21N 376640-08-3 Artikel ST02925, CAS 376640-08-3
1120. ST02926 4-n-Octylbenzylamine C15H25N 176956-02-8 Artikel ST02926, CAS 176956-02-8
1121. ST02927 Cholesteryl undecyl carbonate C39H68O3 15834-73-8 Artikel ST02927, CAS 15834-73-8
1122. ST02928 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine C10H11N3 1131-18-6 Artikel ST02928, CAS 1131-18-6
1123. ST02929 9-Bromo-1-nonene C9H17Br 89359-54-6 Artikel ST02929, CAS 89359-54-6
1124. ST02930 4-n-Hexyloxybenzylamine C13H21NO 4950-91-8 Artikel ST02930, CAS 4950-91-8
1125. ST02931 4-n-Octyloxybenzylamine C15H25NO 37806-64-7 Artikel ST02931, CAS 37806-64-7
1126. ST02932 Methyl 4-aminomethylbenzoate hydrochloride C9H12ClNO2 6232-11-7 Artikel ST02932, CAS 6232-11-7
1127. ST02933 5-Aminomethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan C9H11NO 55745-74-9 Artikel ST02933, CAS 55745-74-9
1128. ST02934 Cyclooctanone C8H14O 502-49-8 Artikel ST02934, CAS 502-49-8
1129. ST02936 Propionic acid hydrazide C3H8N2O 5818-15-5 Artikel ST02936, CAS 5818-15-5
1130. ST02937 Dicyclohexyl-18-crown-6 C20H36O6 16069-36-6 Artikel ST02937, CAS 16069-36-6
1131. ST02938 12-Crown-4 C8H16O4 294-93-9 Artikel ST02938, CAS 294-93-9
1132. ST02940 Dibenzo-18-crown-6 C20H24O6 14187-32-7 Artikel ST02940, CAS 14187-32-7
1133. ST02945 3,4-Dimethoxybenzhydrazide C9H12N2O3 41764-74-3 Artikel ST02945, CAS 41764-74-3
1134. ST02948 1,9-Nonanediol C9H20O2 3937-56-2 Artikel ST02948, CAS 3937-56-2
1135. ST02949 4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole C6H3N3O2S 6583-06-8 Artikel ST02949, CAS 6583-06-8
1136. ST02961 1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene C45H30N6 192198-85-9 Artikel ST02961, CAS 192198-85-9
1137. ST02962 1-Chloroisoquinoline C9H6ClN 19493-44-8 Artikel ST02962, CAS 19493-44-8
1138. ST02975 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-propan-2-ol C4H4F6O 1515-14-6 Artikel ST02975, CAS 1515-14-6
1139. ST02976 Pyrazole C3H4N2 288-13-1 Artikel ST02976, CAS 288-13-1
1140. ST02980 5-Methyl-2,2´-bipyridyl C11H10N2 56100-20-0 Artikel ST02980, CAS 56100-20-0
1141. ST02981 4-Methyl-2,2´-bipyridine C11H10N2 56100-19-7 Artikel ST02981, CAS 56100-19-7
1142. ST02982 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethylporphyrine C36H46N4 2683-82-1 Artikel ST02982, CAS 2683-82-1
1143. ST02988 5-Fluoro-2-methylbenzoxazole C8H6FNO 701-16-6 Artikel ST02988, CAS 701-16-6
1144. ST02995 5-tert-Butylpyrazole-3-ylamin C7H13N3 82560-12-1 Artikel ST02995, CAS 82560-12-1
1145. ST02996 Cycloheptyl bromide C7H13Br 2404-35-5 Artikel ST02996, CAS 2404-35-5
1146. ST02999 4-(trans-4-n-Ethylcyclohexyl)benzoic acid C15H20O2 87592-41-4 Artikel ST02999, CAS 87592-41-4
1147. ST03003 3-Methoxy-5-methylphenol C8H10O2 3209-13-0 Artikel ST03003, CAS 3209-13-0
1148. ST03006 2-Aminoquinoline C9H8N2 580-22-3 Artikel ST03006, CAS 580-22-3
1149. ST03009 Hexadecylbenzene C22H38 1459-09-2 Artikel ST03009, CAS 1459-09-2
1150. ST03010 Tetradecylbenzene C20H34 1459-10-5 Artikel ST03010, CAS 1459-10-5
1151. ST03016 4,5-Dicyanoimidazole C5H2N4 1122-28-7 Artikel ST03016, CAS 1122-28-7
1152. ST03017 Tetracene C18H12 92-24-0 Artikel ST03017, CAS 92-24-0
1153. ST03019 2-Phenylthiazole C9H7NS 1826-11-5 Artikel ST03019, CAS 1826-11-5
1154. ST03021 1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene C33H32O10 174063-87-7 Artikel ST03021, CAS 174063-87-7
1155. ST03022 Phenanthrene-9-carboxaldehyde C15H10O 4707-71-5 Artikel ST03022, CAS 4707-71-5
1156. ST03023 9-Bromophenanthrene C14H9Br 573-17-1 Artikel ST03023, CAS 573-17-1
1157. ST03032 9-Phenylcarbazole C18H13N 1150-62-5 Artikel ST03032, CAS 1150-62-5
1158. ST03035 3-Aminoquinoline C9H8N2 580-17-6 Artikel ST03035, CAS 580-17-6
1159. ST03036 3-(4-Methoxyphenyl)pyrazole C10H10N2O 27069-17-6 Artikel ST03036, CAS 27069-17-6
1160. ST03038 3-Hydroxyquinoline C9H7NO 580-18-7 Artikel ST03038, CAS 580-18-7
1161. ST03047 Ethyl phthalyl ethyl glycolate C14H16O6 84-72-0 Artikel ST03047, CAS 84-72-0
1162. ST03048 2,3-Dihydrobenzo[b]furane-5-carbaldehyde C9H8O2 55745-70-5 Artikel ST03048, CAS 55745-70-5
1163. ST03054 6,6-Dimethylfulvene C8H10 2175-91-9 Artikel ST03054, CAS 2175-91-9
1164. ST03065 Fluorene C13H10 86-73-7 Artikel ST03065, CAS 86-73-7
1165. ST03067 3-Ethoxy-5-methyl-4H-1,2,4-triazole C5H9N3O 89417-84-5 Artikel ST03067, CAS 89417-84-5
1166. ST03068 5-Bromo-3-nitro-4H-1,2,4-triazole C2HBrN4O2 24807-56-5 Artikel ST03068, CAS 24807-56-5
1167. ST03070 N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal C9H21NO2 6006-65-1 Artikel ST03070, CAS 6006-65-1
1168. ST03072 7-Chloro-1H-indole C8H6ClN 53924-05-3 Artikel ST03072, CAS 53924-05-3
1169. ST03078 Benzo[1,3]dioxole C7H6O2 274-09-9 Artikel ST03078, CAS 274-09-9
1170. ST03079 4-(Aminomethyl)tetrahydropyrane C6H13NO 130290-79-8 Artikel ST03079, CAS 130290-79-8
1171. ST03083 Benzo[1,3]dioxol-5-ylamin C7H7NO2 14268-66-7 Artikel ST03083, CAS 14268-66-7
1172. ST03084 4-Nitrobenzhydrazide C7H7N3O3 636-97-5 Artikel ST03084, CAS 636-97-5
1173. ST03087 2-(2-(2-Chloro-3-(-2-(3,3-dimethyl-1-propylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-enyl)vinyl)-3,3-d C36H44ClIN2 207399-07-3 Artikel ST03087, CAS 207399-07-3
1174. ST03088 N-[(2-Chloro-1-phenyliminomethyl-1-cyclohexene-3-ylidene)methyl]aniline hydrochloride C20H20Cl2N2 63857-00-1 Artikel ST03088, CAS 63857-00-1
1175. ST03112 2-Methyl-5-nitrobenzoxazole C8H6N2O3 32046-51-8 Artikel ST03112, CAS 32046-51-8
1176. ST03113 2,2´-Dibromobiphenyl C12H8Br2 13029-09-9 Artikel ST03113, CAS 13029-09-9
1177. ST03114 Cycloheptanecarboxaldehyde C8H14O 4277-29-6 Artikel ST03114, CAS 4277-29-6
1178. ST03119 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene C14H18N2 20734-58-1 Artikel ST03119, CAS 20734-58-1
1179. ST03120 4-Iodobenzoyl chloride C7H4ClIO 1711-02-0 Artikel ST03120, CAS 1711-02-0
1180. ST03121 4-Bromobenzaldehyde C7H5BrO 1122-91-4 Artikel ST03121, CAS 1122-91-4
1181. ST03124 Pentafluoropropionic anhydride C6F10O3 356-42-3 Artikel ST03124, CAS 356-42-3
1182. ST03127 4-Iodobenzoic acid C7H5IO2 619-58-9 Artikel ST03127, CAS 619-58-9
1183. ST03134 5-Methyl-1,2,4-triazole-3,4-diamine C3H7N5 21532-07-0 Artikel ST03134, CAS 21532-07-0
1184. ST03135 1-Benzyl-3-hydroxyindazol C14H12N2O 2215-63-6 Artikel ST03135, CAS 2215-63-6
1185. ST03138 6-Bromo-2,2´-bipyridine C10H7BrN2 10495-73-5 Artikel ST03138, CAS 10495-73-5
1186. ST03139 1-(4-Biphenylyl)ethanol C14H14O 3562-73-0 Artikel ST03139, CAS 3562-73-0
1187. ST03141 Cycloheptanone C7H12O 502-42-1 Artikel ST03141, CAS 502-42-1
1188. ST03148 6-Methoxybenzothiazole-2-ylamine C8H8N2OS 1747-60-0 Artikel ST03148, CAS 1747-60-0
1189. ST03151 Tetrahydrothiopyrane-4-carboxylic acid 1,1-dioxide C6H10O4S 64096-87-3 Artikel ST03151, CAS 64096-87-3
1190. ST03152 2-(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol C4H10O3 4704-94-3 Artikel ST03152, CAS 4704-94-3
1191. ST03154 Eicosan-1-ol C20H42O 629-96-9 Artikel ST03154, CAS 629-96-9
1192. ST03162 Isoxazole C3H3NO 288-14-2 Artikel ST03162, CAS 288-14-2
1193. ST03163 N,N´-Di-n-propylurea C7H16N2O 623-95-0 Artikel ST03163, CAS 623-95-0
1194. ST03166 9,10-Dibromoanthracene C14H8Br2 523-27-3 Artikel ST03166, CAS 523-27-3
1195. ST03167 Cyclobutanetetracarboxylic acid dianhydride C8H4O6 4415-87-6 Artikel ST03167, CAS 4415-87-6
1196. ST03168 9-Fluorenone-1-carboxylic acid C14H8O3 1573-92-8 Artikel ST03168, CAS 1573-92-8
1197. ST03170 5-Methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)pyrazol-3-ylamine C10H8Cl3N3 106259-87-4 Artikel ST03170, CAS 106259-87-4
1198. ST03174 n-Octadecylbenzene C24H42 4445-07-2 Artikel ST03174, CAS 4445-07-2
1199. ST03186 Triethyl methanetricarboxylate C10H16O6 6279-86-3 Artikel ST03186, CAS 6279-86-3
1200. ST03190 4-Methoxyphenylacetic acid hydrazide C9H12N2O2 57676-49-0 Artikel ST03190, CAS 57676-49-0
1201. ST03191 Cyclooctanecarboxaldehyde C9H16O 6688-11-5 Artikel ST03191, CAS 6688-11-5
1202. ST03192 Cyclobut-1-ene-1,2-dicarbonitrile C6H4N2 3716-97-0 Artikel ST03192, CAS 3716-97-0
1203. ST03196 5-Bromoisoquinoline C9H6BrN 34784-04-8 Artikel ST03196, CAS 34784-04-8
1204. ST03199 4-Chlorophenylacethydrazide C8H9ClN2O 57676-51-4 Artikel ST03199, CAS 57676-51-4
1205. ST03202 4-Cyano-4´-dodecylbiphenyl C25H33N 57125-49-2 Artikel ST03202, CAS 57125-49-2
1206. ST03203 4-Cyano-4´-nonyloxybiphenyl C22H27NO 58932-13-1 Artikel ST03203, CAS 58932-13-1
1207. ST03204 4-Cyano-4´-decyloxybiphenyl C23H29NO 70247-25-5 Artikel ST03204, CAS 70247-25-5
1208. ST03206 trans-2-(4-Fluorophenyl)-5-(trans-4-n-propylcyclohexyl)-1,3-dioxane C19H27FO2 133058-92-1 Artikel ST03206, CAS 133058-92-1
1209. ST03207 trans-2-(4-Fluorophenyl)-5-(trans-4-n-butylcyclohexyl)-1,3-dioxane C20H29FO2 132828-01-4 Artikel ST03207, CAS 132828-01-4
1210. ST03208 trans-2-(4-Fluorophenyl)-5-(trans-4-n-pentylcyclohexyl)-1,3-dioxane C21H31FO2 133058-95-4 Artikel ST03208, CAS 133058-95-4
1211. ST03209 trans-2-(3,4-Difluorophenyl)-5-(trans-4-n-propylcyclohexyl)-1,3-dioxane C19H26F2O2 133059-01-5 Artikel ST03209, CAS 133059-01-5
1212. ST03210 trans-2-(3,4-Difluorophenyl)-5-(trans-4-n-butylcyclohexyl)-1,3-dioxane C20H28F2O2 132828-03-6 Artikel ST03210, CAS 132828-03-6
1213. ST03211 trans-2-(3,4-Difluorophenyl)-5-(trans-4-n-pentylcyclohexyl)-1,3-dioxane C21H30O2F2 133059-04-8 Artikel ST03211, CAS 133059-04-8
1214. ST03216 2-Phenylpyridine C11H9N 1008-89-5 Artikel ST03216, CAS 1008-89-5
1215. ST03220 3,5-Dimethoxybenzoyl chloride C9H9ClO3 17213-57-9 Artikel ST03220, CAS 17213-57-9
1216. ST03228 2,2'''-Dimethyl-p-quarterphenyl C26H22 107014-26-6 Artikel ST03228, CAS 107014-26-6
1217. ST03229 3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide C21H21IN2O2 905-96-4 Artikel ST03229, CAS 905-96-4
1218. ST03230 1,3'-Diethyl-4,2'-quinolylthiacarbocyanine iodide C23H23IN2S 2642-25-3 Artikel ST03230, CAS 2642-25-3
1219. ST03231 Oxazine 725 C20H20ClN3O5 53340-16-2 Artikel ST03231, CAS 53340-16-2
1220. ST03232 3-Diethylamino-7-diethyliminophenoxazonium perchlorate C20H26ClN3O5 24796-94-9 Artikel ST03232, CAS 24796-94-9
1221. ST03234 2,5-Diphenyloxazol C15H11NO 92-71-7 Artikel ST03234, CAS 92-71-7
1222. ST03236 [9-(2-Ethoxycarbonylphenyl)-6-ethylamino-2,7-dimethylxanthen-3-ylidene]ethyl-ammonium perchlorate C28H31ClN2O7 13161-28-9 Artikel ST03236, CAS 13161-28-9
1223. ST03237 3,3´,2'',3'''-Tetramethyl-p-quarterphenyl C28H26 4575-13-7 Artikel ST03237, CAS 4575-13-7
1224. ST03239 Styryl 6 C23H27ClN2O4 76433-27-7 Artikel ST03239, CAS 76433-27-7
1225. ST03240 3-Ethylamino-7-ethyliminium-2,8-dimethylphenoxazin perchlorate C18H22ClN3O5 41830-81-3 Artikel ST03240, CAS 41830-81-3
1226. ST03241 9-Ethylamino-5-ethylimino-10-methyl-5H-benzo[a]phenoxazonium perchlorate C21H22ClN3O5 62669-60-7 Artikel ST03241, CAS 62669-60-7
1227. ST03242 Coumarin 510 C20H18N2O2 87349-92-6 Artikel ST03242, CAS 87349-92-6
1228. ST03243 2,2´'-Dimethyl-p-terphenyl C20H18 53092-64-1 Artikel ST03243, CAS 53092-64-1
1229. ST03254 4-Amino-4´-dimethylaminoazobenzene C14H16N4 539-17-3 Artikel ST03254, CAS 539-17-3
1230. ST03255 4-Hydroxybiphenyl C12H10O 92-69-3 Artikel ST03255, CAS 92-69-3
1231. ST03256 Rhodamine B C28H31ClN2O3 81-88-9 Artikel ST03256, CAS 81-88-9
1232. ST03257 Rhodamine 19 Perchlorate C26H27ClN2O7 62669-66-3 Artikel ST03257, CAS 62669-66-3
1233. ST03260 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] C25H15Br 171408-76-7 Artikel ST03260, CAS 171408-76-7
1234. ST03262 4-n-Hexylphenylacetylene C14H18 79887-11-9 Artikel ST03262, CAS 79887-11-9
1235. ST03264 4-Methoxybenzophenone C14H12O2 611-94-9 Artikel ST03264, CAS 611-94-9
1236. ST03271 2,2-Dimethyl-5-hydroxymethyl-1,3-dioxane C7H14O3 4728-12-5 Artikel ST03271, CAS 4728-12-5
1237. ST03274 Sulforhodamine 101 C31H30N2O7S2 60311-02-6 Artikel ST03274, CAS 60311-02-6
1238. ST03277 1-Naphthyl acrylate C13H10O2 13026-12-5 Artikel ST03277, CAS 13026-12-5
1239. ST03278 Pentabromophenyl acrylate C9H3Br5O2 52660-82-9 Artikel ST03278, CAS 52660-82-9
1240. ST03282 1,3-Cyclohexadiene, stab. with 0.1% BHT C6H8 592-57-4 Artikel ST03282, CAS 592-57-4
1241. ST03284 4-Methylpyrazole C4H6N2 7554-65-6 Artikel ST03284, CAS 7554-65-6
1242. ST03286 4-Bromo-3,5-dimethyl-1,1'-biphenyl C14H13Br 756873-19-5 Artikel ST03286, CAS 756873-19-5
1243. ST03288 3-Pyrroline C4H7N 109-96-6 Artikel ST03288, CAS 109-96-6
1244. ST03289 4-Bromo-3,5-dimethyl-1,1':4,4'-terphenyl C20H17Br Artikel ST03289, CAS
1245. ST03292 5-Trifluoromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine C3H2F3N3O 768-29-6 Artikel ST03292, CAS 768-29-6
1246. ST03293 Indole-3-carboxaldehyde C9H7NO 487-89-8 Artikel ST03293, CAS 487-89-8
1247. ST03294 4-Ethyloxybenzaldehyde C9H10O2 19931-82-0 Artikel ST03294, CAS 19931-82-0
1248. ST03300 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde C11H15NO2 17754-90-4 Artikel ST03300, CAS 17754-90-4
1249. ST03315 Morin C15H10O7 480-16-0 Artikel ST03315, CAS 480-16-0
1250. ST03324 4-n-Propylbenzylamine C10H15N 538342-98-2 Artikel ST03324, CAS 538342-98-2
Seite 5 von 14      <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14    >